Algemene voorwaarden

1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt APK2SHOP.NL, gevestigd te Eefde, aangeduid als APK2SHOP.NL en haar contractspartner als afnemer. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met APK2SHOP.NL. 1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan APK2SHOP.NL aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden APK2SHOP.NL heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gaane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 2. Offertes 2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van APK2SHOP.NL zijn geen offerte. 3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht van APK2SHOP.NL op haalbaarheid is beoordeeld. APK2SHOP.NL heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours , aangetekend en/of verzekerd na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht 4. Afbeeldingen 4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 4.2. Alle door of in opdracht van APK2SHOP.NL gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van APK2SHOP.NL en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan APK2SHOP.NL te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van APK2SHOP.NL van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is. 5. Prijzen 5.1. De goederen van APK2SHOP.NL worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van APK2SHOP.NL. De diensten van APK2SHOP.NL worden verricht tegen de prijs die APK2SHOP.NL na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. 5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd. 6. Verzending/aflevering 6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt APK2SHOP.NL de wijze van verzending. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. 6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door APK2SHOP.NL op te geven opslagplaats, heeft APK2SHOP.NL het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan APK2SHOP.NL toekomende rechten. 7. Leveringstermijnen 7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en aantekeningen in het bezit zijn van APK2SHOP.NL. 7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat APK2SHOP.NL na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij APK2SHOP.NL een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. 7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens APK2SHOP.NL. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van APK2SHOP.NL of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding 8. Zichtzendingen 8.1. De door APK2SHOP.NL afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door APK2SHOP.NL aan te geven doeleinden, wanneer APK2SHOP.NL dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd. 8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de als dan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door APK2SHOP.NL op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin APK2SHOP.NL deze zaken aan de afnemer afleverde 9. Betaling 9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij of voor de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval APK2SHOP.NL een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan APK2SHOP.NL verschuldigd van 3,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. 9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en APK2SHOP.NL tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan APK2SHOP.NL te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 250,- per factuur. 9.5. Niet tijdige betaling geeft APK2SHOP.NL het recht van haar kant haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. 9.6. APK2SHOP.NL is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door APK2SHOP.NL te verrichten prestaties, een en ander op een door APK2SHOP.NL aan te geven wijze. 9.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen. 9.8. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 9.9. Wissels worden als betaling niet aanvaard. 9.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden worden niet geaccepteerd. 9.11. APK2SHOP.NL staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding. 10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door APK2SHOP.NL uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. 10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van APK2SHOP.NL de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren. 10.3. 10.4. 10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van APK2SHOP.NL tot volledige voldoening van al hetgeen APK2SHOP.NL van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden. 11. Reclames 11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen zeven dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan APK2SHOP.NL kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt APK2SHOP.NL geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent. 11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 11.3. Indien een reclame door APK2SHOP.NL gegrond wordt bevonden, heeft APK2SHOP.NL het recht te hare keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan APK2SHOP.NL worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval APK2SHOP.NL onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. APK2SHOP.NL aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door APK2SHOP.NL op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin APK2SHOP.NL deze zaken aan de afnemer afleverde. 12. Garantie 12.1. APK2SHOP.NL staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 12.2. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan APK2SHOP.NL verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van APK2SHOP.NL zo spoedig mogelijk herstelt, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. 12.3. 12.4. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door APK2SHOP.NL op te geven adres. 12.5. Voor zaken met een door andere dan APK2SHOP.NL bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde. 12.6. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens APK2SHOP.NL zijn verricht. C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 13. Handelsmerk 13.1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door APK2SHOP.NL afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. 14. Aansprakelijkheidsbeperking 14.1. APK2SHOP.NL, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 14.2. Onverminderd het vorenstaande is APK2SHOP.NL in ieder geval nimmer aansprakelijk: A: wegens niet, of niet tijdige levering; B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15; D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in APK2SHOP.NL ‘s bedrijfsruimte bevinden; F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; H: voor schade van eventuele geleverde Reclame software. 14.3. Indien APK2SHOP.NL in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt APK2SHOP.NL slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is APK2SHOP.NL nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst of aangeschafte waarde. 14.5. De afnemer zal APK2SHOP.NL vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens APK2SHOP.NL. 14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van APK2SHOP.NL of haar leidinggevende ondergeschikten 15. Niet-toerekenbare tekortkomingen 15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door APK2SHOP.NL niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan APK2SHOP.NL niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor APK2SHOP.NL als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). 15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van APK2SHOP.NL alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door APK2SHOP.NL redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. 15.3. APK2SHOP.NL heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. APK2SHOP.NL is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is APK2SHOP.NL gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. APK2SHOP.NL behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 15.4. APK2SHOP.NL heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade. 16. Ontbinding 16.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen tegenover APK2SHOP.NL niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die APK2SHOP.NL te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 16.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft APK2SHOP.NL het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 16.3. APK2SHOP.NL is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 16.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst APK2SHOP.NL schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. 16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door APK2SHOP.NL verrichte prestaties, en heeft APK2SHOP.NL onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.